Çand û demokrasî (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search
Çand û demokrasî
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe Civak, dîrok, felsefe
Ziman Kurdî
Rûpel 150
ISBN ISBN 978-3-97166-86-1

Çand û demokrasî[1] sernavê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit bê. Pirtûk wê weke pirtûkek lêkolînî a li ser çand û demokrasiyê bê. Pirtûk di sale 2019an de derketîye[2].

Pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit a bi sernavê "Çand û Demokrasi"yê wê weke berhemek ku wê pêşketina civakê ji aliyê gotinên demokrasiyê û çandê ve wê bi têgihiştina demên hemdem re wê bînê ser ziman. Di pirtûkê de wê di bên pêşî de wê, ji destpêkê ve wê şîroveyek pirr zêde wê li ser demokrasî û çandê wê bi hevdû re wê were kirin. Piştre wê di beşa duyem de wê demokrasî û civak û astengiyên destûrî û rêveberî ên li pêşîya wê çina bi zihniyetî wê li ser wan bisekinê. Di beşa sêyem de jî wê, li ser pêvajoyên civakê ên di demên hemdem de ku wê pêşkevin wê bisekinê. Di pirtûkê de wê di beşa dawî de wê têkiliya gotina demokrasîyê û perwerdeyê, demokrasiyê û ramyarîyê, demokrasî û demokrasî û aborîyê wê bikê ku wan bi hevdû re dênê. Di vê bêşê de wê beşek dirêj jî wê li ser demokrasî, çapamenî, ramyarî û hemwelatîtîyê wê bisekinê.

Pirtûk wê weke pirtûkeka ku wê çawa wê têgihiştineka demokratîkî li ser têgînên weke yên çandê û hwd re wê pêşbixê bê. Niviskar di destpêka pirtûkê bi van gotinan dide destpêkirin. "Mijare têgîna çandê û demokrasiyê ku mirov wan bi hevdû re hilde li dest wê bêgûman wê çerçoveya wê berfireh bê. Ji aliyê gotina demokrasiyê ve hildana li dest gotina çandê û pêşketina wê, weke aliyekê giring ê ku wê rengê fahmkiirina me ya roja me jî wê bide dîyarkirin bê. Ji vê aliyê ve ku mirov wê hilde li dest wê, di serî de wê ya ku wê ji gotinê wê têgîneka berfireh bide me. Ku mirov bi gotina demokrasiyê wê hilde li dest wê, weke ku wê ji gotinê jî wê were fahmkirin wê têgîna ´çandek demokratik´ wê were fahmkirin. Ji vê gotinê wateya çandî a ku mirov wê fahmbikê wê, pêşketina bi gotina demokrasiyê re a çandî bê. Lê li vir wê mirov dikarê wê bêjê ku wê dema ku wê bi wê rengê wê were fahmkirin wê, ew têgîna çandî a bi gotina demokrasiyê re ew hat fahmkirin wê, bi wê re wê, ew demokratik bê û ankû ne demokratiik bê wê weke mjareka din a cûda wê li holê wê bimênê. Lê li vir wê, di serî de wê mirov dikarê wê binxatbiikê û wê werênê li ser ziman ku wê, dema ku wê gotina ´çand û demokrasiyê´ wê were hanîn li cem hevdû û wê bê şîrovekirin wê, di aslê xwe de wê pêşî wê, weke têgîneka demokratizekirî wê ji wê gotinê wê di serî de wê were fahmkirin. Yanî wê, çandaka ku e demokratik û mirov û jîyane mirov û pêşketina mirov bi awayê mafên wî yên bingihîn re esas digirê û di hilde li navenda wê werênê li ser ziman.[3]"

Çavkanî[biguherîne | çavkaniyê biguherîne]

.

  1. Pirtûka çand û demokrasiyê
  2. Pirtûka çand û demokrasiyê
  3. Pirtûka çand û demokrasiyê