Bîrdozî û aqil (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search
Bîrdozî û Aqil
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe felsefe
Ziman Kurdî
Rûpel 140
ISBN ISBN 978-3-97166-86-4

Bîrdozî û Aqil[1], wê navê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet yigit a. Pirtûk li ser pêvajoyên dîrokê, civakê, pêşveçûnên bi bîrdozîkîn ên piştî dema ronansansê û heta roja me wê li ser bisekinê. Pirtûk weke pirtûkek lêkolînî hatîya nivîsandin. Mijarên ku wê, di pirtûkê de wê bigiştê wê li ser wan bê sekin in wê, mijarên weke demên hemdem, pêşketina felsefeyê û bandûra wê ya di pêşketina jîyane demên hemdem de, civak, rêveberî ango desthilatdarî, ramyarî, destûr, perwerde û hwd, wê çend ji wam mijarên navaroka mijarê bin.

Navaroka pirtûkê

navaroka pirtûkê wê, li ser pêvajoyên pêşketina civakl, dîrok û aqil û pêşketina wê bisekinê. Di wê warê de wê dem bi dem wê ji demên kevnera ên meesopotamikî wê hilde li dest û wê heta demên ku em di wan de dijîn wê bînê ser ziman. BI zêdeyî wê demên ji sedsale 18.min û 19min wê li ser tevger, rengên têgihiştin û pêşketinên dewletî wê bisekinê. Di wê warê de wê, di warê pêşketinên aqil û hildana li dest de jî wê li ser wê bisekinê. Di dawîya pirtûkê de wê, bi dirêjî wê li têgihiştina dewlet û bîrdozî û aygitên dewletê ên zorê wê bisekinê. Di wê warê de wê nêzîkatîya desthilatdarî a bi zihniyetî ûya civak û beşên civakê ku ew ji hevdû cûda ya û hertimê tê hemberî hevdû wê li ser wê bisekinê.

Wekî din wê di pirtûkê de wê nivîskar wê bi zêdeyî wê li ser demên pêşveçûnên demî û aqilî wê bisekinê. Wê bi nêzîkatîyek rexgegir wê hilde li dest. Di dewama wê de wê aliyê fahmkirina bi bîrdozîyê re ku wê bi başî û ne başî wê were hildan li dest wê cûdahîya nava wande wê li ser wê bisekinê. Di wê warê de wê pirtûk wê, bi zimanekê akadamîkî wê were nivîsandin. Di hundirê pirtûkê de wê, çerçoveya wê têgihiştinî, felefîkî û dîrokî wê bi fahmkirin û çavkaniyên wê re wê, temenê fahmkirineka giştî a cvakî, felsefî, dîrokî û demkî bê[2], .

Pitûk pêşî li ser rê û rêbaz û şêwayên metodolojikî disekinê. Wê ji van aliyan ve wê li ser hildana li dest a mijaren û rengê fahmkirina wan wê bisekinê. Didewama wê de w li ser wê re wê, pêşketinên sedsale 20an û heta tevgera azadiya kurd bi fêrûazmûnên wê re wê li ser wan bisekinê.

Çavkanî