Hebûn, têgihiştin û metafizîk (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search
Hebûn, têgihiştin û metafizîk
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe Felsefe
Ziman Kurdî
Weşanxane Soran
Rûpel 240
ISBN ISBN 978-3-940997-34-6

Hebûn, têgihiştin û metafizîk, navê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit e. Pirtûk, li ser felsefeyê ye. Mijarên ku di pirtûkê tên ser ziman, wê mijarên weke ´têgihiştina hebûnê´, ´ form´, ´rastî´, ´metafîzîk´, ´dîroka têgihiştina metafîzîkê´ û hwd bin. Bi van mijaran re wê weke van mijaran wê gelek mijarên din ên zimanî, felsefîkî û zanînî wê hebin ku wê di pirtûkê de li ser wan bê sekinin.

Hebûn têgihiştin û metafizîk wê weke pirtûkek felsefîkî a nivîskarê kurd Abdusamet yigit bê. Pirtûk li ser rengê fikrê metafîzîkê, têgihiştina hebûnê û felsefeya têgihiştinê wê, weke mijarna giring û kûr ku wê hilde li dest bê. Pirtûk wê weke pirtûkek lêkolînî ya. Wê, di derbarê dîroka felsefeyê a civake kurd de jî wê têgihiştinek xort û baş wê bi mirov de wê bide çêkirin. Di demên berê de filosofên kurd ên ku ev mijarên metafîzîkî hildana li dest wê, bal bê kişandin li ser wan jî. Kê bi çi rengê nêzîkî mijara fahmkirina wê bûya wê, li ser wê bisekinê. Lê pirtûk wê, di warê xwe de wê, weke pirtûkek ku armanca wê ew bê ku ew têgihiştinek felsefîkî a aqadamikî di wê warê de bi xwe re bênê ser ziman bê. Di wê rengê de wê, weke pirtûkek perwerdeyê jî mirov dikarê wê, bînê ser ziman. Ast û pîvane wê ya zaningehê ya.

Di destpêkê de wê nivîskar Abdusamet yigiti wê şîroveyek pirr dirêj li ser mejuya civakê û hebûna wê re wê bikê. Piştre wê, wê hin bi hin wê, gotinê bînê ser mijarên felsefîkî ên xesas ên weke "hebûn çi ya", "hebûna xwûdê", "zindî û jîyan", "xweza û hebûn", "xweza û têgihiştin", "pêşveçûnên zanistî ku ew di roja me de rûdidin ku mirov wan çawa fahmbikê û hilde li dest wê li ser wan yek bi yek wê bisekinê wê têkiliya wan di hundûrê mijarê de wê bi hevdû re wê, dênê.

Pirtûka hebûn, têgihiştin û metafîzîkê wê, weke pirtûkek ku wê, li ser aqilê metafîzîkî re wê bifikirê wê pirsên metafîzîkê wê, bipirsê û wê li bersiva wan bigerihê. Metafîzîk wê, bi feslefeya xwe re wê çawa wê bê, temenê fahmkirina zanîn û zanistên din ê ku wê piştre wê pêşkevin wê, mijar wê, di wê warê de wê, fahmekê zelal wê bide mirov. Di pirtûkê de wê, mijarên "idealisme subejektiv", "idealisme objektiv", fikrên metalyalismê û hwd re wê bînê ser ziman.

Çavkanî[biguherîne]