Li ser felsefeya rewîstê (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search
Li ser felsefeya rewîstê
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe Felsefe û Civak
Ziman Kurdî
Dîrok 2017
Weşanxane Soran
Rûpel 140
ISBN ISBN 978-3-945956-46-5

Li ser felsefeya rewîstê[1] wê pirtûka nivîskarê Abdusamet Yigit a li ser mijarên rewîstê û ango ahlaqê ku ew hatîya nivîsandin bê. Pirtûk wê mijarên rewîstî(ahlaq) wê bi dîrokê û dîroka felsefeyê re wê hilde li dest. Di pirtûkê de wê, bi felsefîkî wê dahûrîyeka felsefîkî bi ziman û pîvane roja me wê li ser gotina ´rewîstê´ re wê kirin. Di pirtûkên wê çend ji wan beşên wê bi navê "aqil, hişmendî û rewîst", "nêzîkatîya rewîstî, nerîn û hişmendîya felsefîkî", "rewîst, hişmendî û afrînerî", "dualîteya başî û nebaşîyê" û hwd wê, çend ji wan beşên navaroka pirtûkê ku wê bi dirêjehî wê, werina nivîsandin bin.

Pirtûka ´Li ser felsefeya rewîstê´ wê, weke pirtûkeka ku wê, bi têgihiştineka felsefîkî a roja me û pêvajoyên felsefîkî ên bi dîrokê re ku ew hatibê nivîsandin bê. Di pirtûkê de wê, mijarên rewîstî û ango ahlaqî û mjarên teorîkî ên rewîstî û ango ahlaqî ku ew hatina li ser ziman jî wê, li ser wan jî wê, bi nerîneka felsefîkî wê, fikir wê were li ser ziman.

Destpêka pirtûka "li ser felsefeya rewîstê" wê bi gotinan destpê bikê."Mirov, di nava jîyaneka ku mirov wê weke xwe dixwezê ku wê bijî de dijî û ew jîyan jî wê, bi gelek şêwayan wê xwe li ber me wê bide dîyarkirin. Mirov, wê dema ku ew, dikê ku rastîyên jîyanî wan fahmbikê wê, di rengekê û awayekî de wê binerîna xwe re wê, fahm bikê. Nerîn wê, di temenê wê hebûna mirov a keseyetî wê hebê. Wê di wê çerçoveyê de wê keseyetîya ku ew afirîya wê, di xwe de wê xwediyê darazên weke´başî´ û ´nebaşîyê´ jî bê. Wê dema ku mirov li wê jîyanê nerî jî mirov wê li gorî wê bi nerînekê wê fahm bikê. Di aslê xwe de fahmkirina rewîstê wê, li ser hebûna keseyetîyê re wê, xwediyê temenekî fahmkirinê bê. Mirov divê ku pêşî di temenê de wê, keseyetîyekê bi şîroveyek giştî wê hilde li dest. Di serdemên bûhûrî de wê, bi teybetî di demên kevnera de wê, felsefe wê hinekî wê di awaye wê yê ku ew bi wê pêş dikeve wê de wê, rengekî rewîstî jî wê bi xwe re wê di temen de wê bi hawênê. Pêşî wê, şîroveyên li ser hebûna xwûdê re wê wrina kirin. Wê hebûna xwûdê wê, weke hebûna erdemî a herî baş wê were hanîn li ser ziman. Di wê çerçoveyê de jî wê, ew wê li gorî wê, çawa wê were jîyankirin wê, were hildan li dest. Di nava têgîna rewîstê(ahlaqê) û hebûna têgîna xwûdê de wê, di vê çerçoveyê de wê têkilîyeka têgînî a bi aqilî wê hertimî wê hebê. Wê li ser wê re wê, şîrove wê werina kirin."

Di pirtûkê de wê, bi zimanekî felsefîkî û teorîkî wê, mijarên rewîstî wê werina li ser ziman. Di dewema herîkîna di nivîsandina pirtûkê de wê, mijarên rewîstî wê, bi du beşna wê weke rewîsta demên berê û ya serdema wê, wê bînê ser ziman.


Çavkanî[biguherîne]

  1. Li ser felsefeya rewîstê