Li ser rêya sêyemin (pirtûk)

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Jump to navigation Jump to search
Li ser rêya sêyemîn
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe felsefe û dîrok
Ziman Kurdî
Dîrok Çirî 2019
Rûpel 170

Li ser rêya sêyemîn [Li ser rêya sêyem] wê navê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet Yigit bê. Pirtûk wê, gotina "rêya sêyem" wê xwe re wê bikê mijar. Wê di pirtûkê de wê, ji aliyê dîrok û felsefîkî ve wê, were hildan li dest. Wê dii pirtûkê de wê, di destpêkê de wê, li ser mejuya wê bisekinê û di destpêkê de mirov çi ji vê gotina rêya sêyem fahmbikê wê li ser wê bisekinê.

Di destpêka pirtûkê de wê, nivîskar wê bînê ser ziman ku "birêz Ocalan di paraznemeyên xwe gotina rêya sêyem hanî li ser ziman. Min jî ji wê hanîna li ser ziman û ev lêkolîn li ser vê gotinê nivîsan. Nivîskar wê di destpêka pirtûkê de wê, b i van gotinan wê, ji wê gotinê wê bahs bikê û wê bînê ser ziman. "Gotina ´rêya sêyem´ piştî ku birêz Ocalan di paraznemeyên xwe de wê hanî li ser ziman wê, pirr zêde wê, di nava kurdan de wê, bicihbibê û wê were hanîn li ser ziman. Lê ev gotina ´rêya sêyem´ çîya û ne çiya ew jî wê, weke aliyekê ku wê pêwîstî bi wê hebê ku mirov wê hinekî li ser wê biwastênê bê. Ji aliyekê din ve jî wê, dema ku mirov wê, gotinê wê hilde li dest wê, ew di serî de wê, întibayekê wê, di mejiyê me de wê, di nava gotina ´kapitalismê´ û ´sosyalizmê´ de wê bi gotina ´demokrasiyê´ re wê bide afirandin. Lê di aslê xwe de wê, weke aliyekê din wê, ev têgîna rêya sêyem wê, di aslê xwe de wê, weke aliyekê ku wê piştî salên 1970 û pê de wê, piştî kêmbûna bandûra sosyalismê û marksimê wê zêdetirî wê li ser gotina demokrasiyê û têgîhiştin û têgîna wê re wê, were li ser ziman. Intîba, têgîn û hizirkirina bi wê gotinê re wê, di wê rengê û awayê de wê, di nava jîyane civakê de wê, were li ser ziman. Heta roja me wê, gelek caran wê, gotina ´rêya sêyem´ wê bê mijara lêkolînên cûr bi cûr. Lê di warê kurdistan, tevgera wê ya maf û azadiyê û felsefeya wê ve jî wê, cara pêşî bê ku wê, bê mijara lêkolînên bi vê rengê ên kûr. Di aslê xwe de wê, dema ku mirov ji aliyê dîroka vê gotinê ve wê, hilde li dest mirov wê, di serî de wê, ji destpêka sedsale 17´em û pê de wê, karibê dîrokeka wê ya li ser zêhn, aqil û têgihiştinê re wê, kifşbikê û karibê wê werênê li ser ziman. Tevgerên karkaran ên ku wê, ji van deman û pêde wê di encama hişmendîyekê de wê pêşkevin û wê derkevina li pêş wê, di aslê xwe de wê, hin bi hin wê, vê gotinê jî wê, bi xwe wê, derxê li pêş. Ji van deman û pê de wê, zêdetirî wê, hizirkirinên weke yên kapitalismê wê zêdetirî wê bi pêşketinên wê yên bi endûstiryali û hwd re wê, ji van deman û pê de wê bidest pêşketina xwe wê bikê. Lê di aslê xwe de wê, mirov dikarê wê, werênê li ser ziman ku wê, weke aliyekê wê yê giring jî wê, ew wê xwe bi wê re wê, bide dîyarkirin. Ji aliyê aborîya hemdem ve ku wê bi balkişandina aborîya malbatê re wê keynes wê, bi têgîneka kapitalî û aborî wê, balê bikişênê li ser wê. Wê piştre wê, ev têgîn wê bê temenê pêşveçûnên teori piştî dem Clinton û bleir ku wê, bi gotina ´rêya sêyem´ re wê werênê li ser ziman li ser rewşên civaknasî ên jîyanî re bê. Di vê rengê û awayê de wê, ev gotin wê, hin bi hin wê, derkeve li pêş. Lê di aslê xwe de ev gotin wê, weke ku wê çawa wê marks wê di destpêka destnivîsa xwe ya pêşî a bi navê “manifestoya komonismê” de ku wê bêjê “xîyeletek li ser ewropa re digerihê” wê, bi heman rengê wê, ev gotin wê, ew bi gotinî wê hebê lê wê bi kirinî û ankû şenberî li berçav wê ti zêde pêşketina wê ya li berçav wê nebê."

Pirtûk wê, weke pirtûkek lêkolînî bê. Wê bi çavkanî û dîpnotên xwe re wê, weke berhemek ku wê, di vê warê de wê çerçoveyek giştî wê karibê bide me. Çerçoveya berhemê wê, bi armanca çêkirina têgihiştinekê di derbarê wê gotinê, felsefe û wateya wê de bê.

Çavkanî[biguherîne]